O PINB

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu Gnieźnieńskiego obejmujące w szczególności:

  • postępowania w sprawie budowy obiektów budowlanych bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia,
  • prowadzenie postępowań egzekucyjnych wobec niewykonanych decyzji wydanych przez organ nadzoru
  • kontrola zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • badanie przyczyn powstałych katastrof budowlanych,
  • sprawdzanie utrzymania obiektów budowlanych w odpowiednim stanie technicznym,
  • kontrola użytkowania obiektów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem bądź użytkowanych w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, środowisku lub bezpieczeństwu mienia,
  • przyjmowanie zgłoszeń o rozpoczęciu robót budowlanych,
  • przyjmowanie do użytkowania wybudowanych obiektów budowlanych,