DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gnieźnie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gnieźnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gnieźnie – pod adresem: www.pinb.powiat-gniezno.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne   

 • Fokus elementów interaktywnych nie zawsze jest widoczny
 • Wysoka kontrastowość stron
 • Zwiększanie czcionki
 • Brak treści tłumaczonych na język migowy
 • Kod strony może zawierać przestarzały kod HTML, niezgodny ze współczesnymi standardami    

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-30   

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe   

E-mail: pinb@powiat-gniezno.pl   

Telefon: 61 415 65 30

Każdy ma prawo:  

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,   
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,   
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,   
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,   
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gnieźnie   

Adres: ul. Kościuszki 7, 62-200 Gniezno   

E-mail: pinb@powiat-gniezno.pl   

Telefon: 61 415 65 30

Dostępność architektoniczna

Ul. Kościuszki 7 w Gnieźnie

Wejście do budynku znajduje się od strony Urzędu Miasta – za budynkiem „Largo”, ul. Kościuszki 7

Przed budynkiem znajduje się podjazd. Miejsca postojowe zapewnione są przed budynkiem przy chodniku przy ul. Kościuszki.

Do pomieszczeń sekretariatu PINB prowadzi szeroki korytarz. Przy pomieszczeniach znajdują się tabliczki informacyjne. Sekretariat PINB oznaczony jest tabliczką informacyjną. Budynek jest parterowy na drodze do sekretariatu nie występują progi.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń PINB można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Klient może komunikować się z pracownikami PINB osobiście, telefonicznie, e-mail, ePUAP. Nie ma możliwości wykorzystania zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje. 

W budynku preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do klienta potrzebującego załatwić sprawę urzędową. W tym celu należy wcześniej telefonicznie umówić się na spotkanie.

Osoby niesłyszące mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy będą mogły skorzystać z pomocy osoby przeszkolonej z j. migowego w terminie wyznaczonym przez klienta po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby na adres email: pinb@powiat-gniezno.pl

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Co planujemy zrobić, poprawić dostępność?

Planujemy przeprowadzić szczegółowy audyt w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz sukcesywnie wdrażać nowe rozwiązania mające na celu zwiększenie tej dostępności dla klientów PINB w tym dostosować stronę internetową.